Verzekering lasten van de mede-eigenaars

Een verzekering « voor uw gemoedsrust », eenvoudig aan te gaan, die de mede-eigendom dekt tegen het risico van niet-betaling van lasten door een of meerdere mede-eigenaars

Voordelen


Bescherming van de thesaurie van de mede-eigendom
De mede-eigendom moet de onbetaalde lasten niet meer dragen, noch de kosten van invordering, advocaten, gerechtskosten, ...


Bescherming van de mede-eigenaars die hun lasten betalen
De mede-eigenaars die geen betalingsproblemen hebben zijn beschermd ingeval van betalingsproblemen van een of meerdere andere mede-eigenaars. Atradius ICP stelt zich namelijk in de plaats van de in gebreke blijvende mede-eigenaar en doet geen invordering tegen mede-eigenaars die in orde zijn met hun betalingen.


Eenvoudig en snel
De mede-eigenaar moet geen enkele moeite doen : de verzekering wordt aangegaan door de syndicus voor rekening van de mede-eigendom.


Volledige schadeloosstelling
De schadevergoeding bedraagt 100 % van de onbetaalde rekeningen.


Eenvoudig beheer voor de syndicus
De syndicus moet zich niet meer bezighouden met de administratieve rompslomp die onbetaalde rekeningen met zich meebrengt.


Onmiddellijke dekking
Geen franchise, geen wachttijd, onmiddellijke inwerkingtreding van de dekking.

Dekking

Voor wie ?

De verzekering is gericht op voornamelijk residentiële mede-eigendommen, waarvan de mede-eigenaars in België wonende natuurlijke- of rechtspersonen zijn, die zich wensen te verzekeren tegen het risico van wanbetaling van de lasten door mede-eigenaars.

Welke lasten zijn gedekt ?

Alle lasten die werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering, zoals :
- gewone lastenoproepen
- uitzonderlijke lastenoproepen
- lbijkomende lastenoproepen (bvb. lasten aangerekend bij de jaarlijkse afrekening). Niet gedekt zijn de onbetaalde lastenoproepen die dateren van voor de inwerkingtreding van de verzekering.

Wat is het bedrag van de schadeloosstelling die Atradius uitkeert ?

De schadevergoeding beloopt 100% van de onbetaalde lasten met een maximum van een jaar lasten per mede-eigenaar en per verzekeringsjaar. Na de uitbetaling is Atradius ICP gesubrogeerd in de rechten en vorderingen van de mede-eigendom tegenover de in gebreke blijvende mede-eigenaar(s).

Duur

De duur van de dekking is een jaar en deze is hernieuwbaar.Afsluiting

De onderschrijving van de dekking berust op de voorafgaandelijke aanvaarding door Atradius ICP op basis van volgende elementen :

- het aantal mede-eigenaars
- het aantal kavels
- het jaarlijks bedrag van de lasten
- het bedrag van de onbepaalde lasten sinds meer dan 3 maanden
- het aantal kavels dat meer dan 3 maanden achterstallig is

Over te maken documenten bij het aangaan van het verzekeringscontract :

- een kopie van het PV van de Algemene Vergadering waarop vermeld staat :
- het akkoord met het aangaan van een verzekeringscontract "lasten van de mede-eigenaars"
- de lijst van de mede-eigenaars (mede-eigenaars die rechtspersonen zijn : ondernemingsnummer moet meegedeeld worden, zoniet de exacte benaming van hun onderneming)
- de gedetailleerde balans van de betalingen per mede-eigenaar van het lopend en het vorig jaar.

Wenst u de prijs van deze verzekering voor mede-eigenaars te kennen ?
 
Contacteer ons

Een schadegeval
       indienen

Bij wanbetaling door een mede-eigenaar is het de syndicus die instaat voor de betalingsherinneringen (telefonische rappels, schriftelijke aanmaningen en aangetekende brieven) vooraleer hij het dossier als schadegeval indient bij Atradius ICP.

Wanneer moet een schadegeval worden aangegeven ?

Er is sprake van een schadegeval wanneer een mede-eigenaar een (zelfs gedeeltelijke) betalingsachterstand heeft : - van 3 al dan niet opeenvolgende maandelijkse lastenoproepen, of - van een driemaandelijkse lastenoproep sinds minstens 100 dagen. De indiening als schadegeval bij Atradius ICP moet ten laatste 30 dagen na de samenstelling ervan gebeuren, zoals hierboven omschreven.

Van zodra een schadegeval is samengesteld, zal iedere volgende onbetaalde lastenoproep onmiddellijk in schade worden ingediend.

Wanneer wordt het schadegeval uitbetaald ?

Uitbetaling gebeurt binnen de 30 dagen na ontvangst van het volledige dossier. Na de uitbetaling treedt Atradius in de rechten en vorderingen van de mede-eigendom.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.